| Szkolenia i konsulting |

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides

Prowadzę szkoleniakonsulting w zakresie Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence.

SZKOLENIA SILVER (specjalistyczne) skierowane są do Profesjonalistów CSI (przyszłych i obecnych):

 • researcherów (wywiadowców biznesowych, m.in. kursy: HUMINT oraz OSINT),
 • analityków (wywiadu biznesowego, m.in. ustrukturyzowane techniki analityczne oraz planowanie scenariuszowe i psychologia analityczna),
 • bezpieczników (specjalistów bezpieczeństwa, m.in. zarządzanie ryzykiem, kryzysem i zapewnienie ciągłości działania oraz osłona kontrwywiadowcza biznesu, jak również dochodzenia wewnętrzne i audyty śledcze, czy też program ochrony marki),
 • strategów biznesowych (m.in. strategie w biznesie oraz planowanie strategiczne, jak również komunikacja strategiczna, czy też strategiczne zarządzanie percepcją w biznesie).

SZKOLENIA GOLD, czyli kierownicze (m.in. organizacja CSI w firmie oraz zarządzanie zespołami wywiadowczymi, analitycznymi, bezpieczeństwa biznesu) skierowane są do:

 • kierowników liniowych,
 • menedżerów średniego szczebla.

SZKOLENIA PREMIUM (m.in. nadzór korporacyjny nad działaniami pionu CSI oraz wykorzystanie synergii działań wywiadowczych i analitycznych dla osiągania celów strategicznych firmy) skierowane są do:

 • istotnych interesariuszy,
 • top managementu, w szczególności:
  • dyrektorów,
  • zarządów,
  • rad nadzorczych.

KONSULTING prowadzony jest przeze mnie w odniesieniu do planowanych i funkcjonujących w firmie struktur CSI w zakresie ich:

 • konceptualizacji,
 • opracowania,
 • tworzenia,
 • zarządzania,
 • optymalizacji.

Ponadto prowadzę Szpiegul.pl Intelligence Blog.

Mam na imię Piotr. Piotr Herman.

System CSI można zbudować
w każdym wybranym zakresie,
w każdej firmie,
w oparciu o własne, już istniejące zasoby:
ludzkie, organizacyjne, procesowe, prawne i technologiczne
– Piotr Herman –

Dzięki rozwiązaniom Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) Twoja Firma zadziała jak należy (czyli we właściwym czasie i we właściwy sposób) w celu:

 • wykorzystania pojawiających się szans i możliwości,
 • zapobieżenia zbliżających się zagrożeń,
 • zminimalizowania lub likwidacji skutków negatywnych zdarzeń.
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

MISJA

Edukacja biznesu działającego w Polsce w zakresie Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) oraz popularyzacja rozwiązań (narzędzi) CSI w firmach w celu skutecznego osiągania celów strategicznych.

Szkolenia i konsultacje uzupełniają się wzajemnie, pozwalając na systematyczny rozwój pionu CSI w biznesie, oszczędzając czas i pieniądze:

 • szkolenia dają konkretne narzędzia i uczą specjalizacji (zawodów) CSI – są ukierunkowane na pracowników i management firmy (a nawet szerzej: na zasoby ludzkie organizacji),
 • konsultacje umożliwiają tworzenie nowych oraz optymalizowanie istniejących struktur CSI w firmie – są ukierunkowane bezpośrednio na firmę, czyli na biznes jako całość (zarówno środowisko wewnętrzne, jak i jego otoczenie).

SZKOLENIA CSI

Oferuję  praktyczne kursy, w tym certyfikacyjne (szkoleniowe) ścieżki rozwojowe Profesjonalistów Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI.

Szkolenia prowadzę na podstawie autorskich programów, uwzględniających zarówno światowe osiągnięcia w zakresie CSI, jak i doświadczenia osobiste. 

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod warsztatowych jest Gra „MAFIA” (i jej pochodne). Stanowi ona podstawę dla wielu prowadzonych przeze mnie warsztatów związanych z przeprowadzaniem (i przygotowywaniem się do) rozmów (biznesowych, sprzedażowych, wyjaśniających) i negocjacji oraz legendowania działań w terenie.

To poligon doświadczalny dla Uczestników do stosowania umiejętności przekazywanych przeze mnie na tych szkoleniach.

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany
na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego
Brian Tracy

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI CSI?
INTERESUJĄ CIĘ POSZCZEGÓLNE KURSY?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

MOJE DOŚWIADCZENIE

Z uwagi na niejawny charakter mojej służby w polskich służbach specjalnych jestem prawnie zobowiązany do nieujawniania szczegółów zakresu moich obowiązków oraz działań, które podejmowałem w jej trakcie. Mogę jedynie wskazać, iż zdobyłem duże doświadczenie:

 • w pracy:
  • operacyjno-rozpoznawczej,
  • analityczno-informacyjnej,
  • dochodzeniowo-śledczej,
 • w zakresie m.in. zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), jak również przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
 • we współdziałaniu z organami ścigania w zakresie opracowywania materiału dowodowego,
 • prowadząc odpowiedniki analiz kryminalnych i audytów śledczych dotyczących przestępstw finansowych i gospodarczych,
 • planując, nadzorując i koordynując prace zespołów zadaniowych oraz zespołów analityków,
 • samodzielnie wykonując złożone działania,
 • sporządzając dokumentację z tych prac oraz różne dokumenty formalne.

Dzięki powyższemu posiadłem m.in. zrozumienie i znajomość schematów (np. przestępstw), umiejętność identyfikowania ryzyk i wykorzystywania danych z wielu źródeł (w tym ogólnodostępnych), a przede wszystkim umiejętność pracy z ludźmi w różnych, często niecodziennych warunkach.

To wszystko okazało się bardzo przydatne na cywilnym rynku szkoleniowym, na którym działam od 2015 roku. Tematyka prowadzonych przeze mnie zamkniętych szkoleń i warsztatów, skierowana była do specjalistów CSI. Prowadząc blog wywiadowczy (Intelligence Blog) Szpiegul.pl przekonałem się, że wiele osób jest zainteresowanych opanowaniem zagadnień CSI. Dlatego postanowiłem wyjść z ofertą kursów online otwartych dla indywidualnych osób.

Człowiek z pomysłami jest wariatem,
dopóki nie odniesie sukcesu
Mark Twain

WIĘCEJ O MNIE PRZECZYTASZ
NA BLOGU & NA LINKEDIN
SERDECZNIE CIĘ TAM ZAPRASZAM!!!

WYWIAD BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU CSI

Na koncepcję Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (Corporate Security Intelligence) składają się:

 • fundament czyli zarządzanie strategiczne:
  • w kierowaniu ogólnym,
  • zasobami ludzkimi
 • na którym oparte są trzy filary:
  • wywiad w biznesie,
  • inteligencja analityczna,
  • bezpieczeństwo biznesu,
 • całość zaś zwieńcza System Wczesnego Ostrzegania.

Podstawowym celem działania Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CSI (służby strategicznej przedsiębiorstwa) jest zapewnienie ciągłości działania firmy i jej rozwoju (zdobycia i utrzymania trwałej pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu efektywności operacyjnej) poprzez specyficzne zarządzanie strategiczne (ryzykiem i kryzysowe w celu utrzymania ciągłości działania) ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych, czyli:

 • identyfikację zagrożeń,
 • identyfikację szans i możliwości rozwoju firmy,
 • minimalizację lub likwidację szkód.

Więcej na temat CSI przeczytasz w dwóch książkach, które napisałem wraz z Tomaszem Safjańskim i Pawłem Łabuzem:

Na okładkach nie ma napisów: tom 1 i tom 2.

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn
Arystoteles

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Możliwość komentowania została wyłączona.