Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z portalu Szkolenia Corporate Security Intelligence Training (dalej: portal szkoleniowy) oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie portalu szkoleniowego.
 3. Autorem, Administratorem i Właścicielem portalu szkoleniowego Szkolenia Corporate Security Intelligence Training na domenie: szpiegul.pl/szkolenia jest Piotr Herman.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem, pisząc bezpośrednio na adres: csi.szkolenia@gmail.com.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności (zgodnie z datą aktualizacji podaną na dole strony).

2. DEFINICJE

 1. Administrator: Piotr Herman.
 2. Użytkownik: każdy podmiot przebywający na stronach portalu szkoleniowego.
 3. Portal szkoleniowy: strona internetowa znajdująca się pod adresem https://szpiegul.pl/szkolenia
 4. Konto Użytkownika: konto Użytkownika założone na platformie szkoleniowej.
 5. Formularz: miejsca na portalu szkoleniowym, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach.
 6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Herman.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych, które oznaczone są jako obowiązkowe, wiąże się z brakiem możliwości wykonania danej usługi lub podjęcia określonych działań.
 3. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika na portalu szkoleniowym mogą być przetwarzane w celu:
  • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy oraz przesłania oferty na prośbę Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykorzystywania plików cookies na portalu szkoleniowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • zarządzania portalem szkoleniowym na innych platformach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badania satysfakcji z oferowanych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktami z Użytkownikiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika produktów lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Administrator platformy szkoleniowej nie gromadzi innych danych osobowych niż podane dobrowolnie przez Użytkowników.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych (zawarte w art. 15- 21 RODO):
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo sprostowania danych,
  • prawo poprawiania danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 7. Uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika (ograniczenia uprawnień wynikające bezpośrednio z RODO).
 8. Podczas wizyty na portalu szkoleniowym, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty (m.in. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania stroną.
 9. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e‑mail: csi.szkolenia@gmail.com.
 11. Administrator każdorazowo odnosi się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.
 12. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na określone działanie, co skutkować będzie usunięciem adresu e‑mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań.
 13. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. Wynika to z prostego faktu, iż Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google itp., dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Dane Użytkownika będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  • współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 15. Maksymalny okres, przez który dane będą przechowywane, to czas:
  • realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
  • prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi,
  • wymagany przepisami prawa,
  • cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania,
  • zdezaktualizowania się lub utraty przydatności,
 16. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, za treści których Administrator nie odpowiada.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 2. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
 4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
  • UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego oraz w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google,
  • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
  • urzędom, w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 5. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

5. PRAWA AUTORSKIE I STOSOWANE TECHNOLOGIE

 1. Treści przedstawione na portalu szkoleniowym nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego.
 2. Wszystkie treści umieszczone na portalu szkoleniowym stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób oraz Administratora.
 3. W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet
  • aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e‑mail
  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach.

6. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. W ramach tzw. technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane w celu lepszego spersonalizowania oferty, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Informacje te sa jednak anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika, lecz wynikają z danych statystycznych (np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na portalu szkoleniowym).
 2. Technologie śledzące to pliki cookies, niewielkie pliki tekstowe (dane informatyczne) przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z portalu szkoleniowego.
 3. Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Pliki cookies mogą też stosować współpracujący z blogiem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. W przypadku wybrania opcji ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia korzystanie z portalu szkoleniowego będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
 7. Korzystanie z portalu szkoleniowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia końcowego. Przeglądając portal szkoleniowy Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
 8. Administrator stosuje pliki cookies podmiotów trzecich w ramach portalu szkoleniowego:
  • piksel konwersji Facebooka, w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
  • wbudowany kod Google Analytics, w celu analizy statystyk Strony. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906,
  • treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców (np. Vimeo),
  • linki afiliacyjne i programy partnerskie,
 9. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej,
  • stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę).

7. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest portal szkoleniowy.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania portalem szkoleniowym, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2021